Aankoop sociale huurwoning


Kom ik in aanmerking?


Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan heb je het recht om jouw huurwoning aan te kopen.
Opgelet: je kunt dit recht maar uitoefenen tot 31 december 2021. Nadien kun je jouw huurwoning niet meer aankopen.

Voorwaarden voor de woning

Om jouw huurwoning te kunnen kopen, voldoet de woning aan de volgende voorwaarden:

 • de woning was minstens vijftien jaar een sociale huurwoning
 • je kunt de woning aankopen

De woning was minstens vijftien jaar een sociale huurwoning

Om een sociale huurwoning te kunnen kopen, moet de woning vóór 24 april 2017 minstens vijftien jaar als sociale huurwoning ter beschikking zijn gesteld. Bij het sluiten van de huurovereenkomst geven we jouw de datum van terbeschikkingstelling. Als die datum tijdens de lopende huurovereenkomst verandert, dan brengen je hiervan op de hoogte.

Je kunt de woning aankopen

Er zijn vijf gevallen, waarin u een sociale huurwoning niet kunt aankopen. Dit zijn:

 • woningen die Vlabinvestrealiseerde of financierde.
 • woningen die niet verkocht mogen worden, omdat ze via een bijzonder programma gerealiseerd of gefinancierd werden.
 • ADL-woningen (specifieke woningen voor personen met een handicap).
 • woningen in een gebouw met meerdere woningen (zoals een appartement). Een verkoop zorgt voor mede-eigendom over gemeenschappelijke delen. Een aankoop van zo een woning kan wel als er al een woning uit hetzelfde gebouw verkocht werd.
 • woningen waarvoor wij een renovatie hebben gepland. Het voorontwerp is opgenomen op de meerjarenplanning zodat Vlaamse subsidies gereserveerd werden.

Voorwaarden voor de koper

Om jouw huurwoning aan te kunnen kopen, voldeed je aan de volgende voorwaarden:

 • je was op 24 april 2017 een huurder die mag kopen
 • je huurde en bewoonde de woning op 24 april 2017 al vijf jaar
 • je hebt op het ogenblik van uw aankoop geen eigendom

Je bent een huurder die mag kopen

Het kooprecht komt toe aan de huurder van ‘categorie A’ en de huurder van ‘categorie B’.

 • Je bent huurder van ‘categorie A’:
  • Je hebt je bij inschrijving voor een sociale huurwoning opgegeven als de referentiehuurder.
  • Je bent sinds de aanvang van de huurovereenkomst de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of de feitelijke partner van de referentiehuurder.
 • Je bent huurder van ‘categorie B’:
  • Je huwde of bent gaan samenwonen met de huurder van ‘categorie A’ na de aanvang van de huurovereenkomst. Je woont samen met de huurder van ‘categorie A’.
  • Je bent feitelijke partner van de huurder van ‘categorie A’ en bent met hem/haar gaan samenwonen na de aanvang van de huurovereenkomst. Je woont al een jaar samen met de huurder van ‘categorie A’.

Je huurt en bewoont de woning al vijf jaar

Je moet de huurwoning die u wilt aankopen op 24 april 2017 al ten minste vijf jaar als huurder bewoond hebben. Deze periode van vijf jaar mag niet onderbroken zijn.

Je hebt geen eigendom

Je mag op het ogenblik van de aankoop geen andere woning of bouwgrond 100% in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebben.

Hoe verloopt de aankoop?


Wil je jouw huurwoning aankopen? Neem dan vóór 31 december 2021 contact op met ons:

 • Je stuurt ons een aangetekende brief.
 • Je geeft ons jouw brief af en vraagt een ontvangstbewijs.
 • Je stuurt ons een e-mail vraagt een ontvangstbevestiging.

Daarna kan de aankoopprocedure, in 7 stappen, starten.

STAP 1: Betalen van de administratieve kosten

Je betaalt 50 euro administratieve kosten. Hiervan ontvang je een betalingsbewijs.

STAP 2: Attestering door onze Raad van Bestuur

Alle voorwaarden moeten vervuld zijn om de sociale huurwoning te kunnen kopen. Als dit zo is, attesteert onze raad van bestuur dit.

STAP 3: Betalen van de schattingsvergoeding en aanvraag van het schattingsverslag

Wij vragen het schattingsverslag aan. De schattingsvergoeding bedraagt 288 euro (bedrag van toepassing in 2020). Je moet deze vergoeding vooraf aan ons betalen. Als je nadien zou beslissen om de huurwoning toch niet aan te kopen tegen de geschatte waarde, dan kun je de schattingsvergoeding niet terugkrijgen.

STAP 4: Uitvoering van opmetingen

Als de opmetingsgegevens van jouw huurwoning ontbreken, dan worden er opmetingen uitgevoerd. Dit gebeurt voordat de schatting plaatsvindt. Je moet de kosten van deze opmeting vooraf aan ons betalen. Als je nadien zou beslissen om de huurwoning niet aan te kopen tegen de geschatte waarde, dan kun je de kosten voor de opmeting niet terugkrijgen.

STAP 5: Afspraak met de schatter

De schatter maakt met jouw een afspraak om de schatting uit te voeren. De Molse Bouwmaatschappij wordt ook uitgenodigd.

STAP 6: Opmaak van het schattingsverslag

Het schattingsverslag wordt in drie exemplaren opgemaakt. Je ontvangt een exemplaar. De andere exemplaren zijn voor ons en de schatter. De schattingsprijs blijft één jaar geldig.

STAP 7: Ondertekenen van de verkoopovereenkomst en de notariële akteAls je akkoord bent om de

woning aan te kopen tegen de schattingsprijs, dan wordt de verkoopovereenkomst ondertekend. Vervolgens wordt de notariële verkoopakte opgemaakt.

Hoeveel kost de aankoop?


De prijs die je voor jouw huurwoning betaalt, is gelijk aan de door de schatter geschatte marktwaarde.
Je betaalt (naast de verkoopprijs) ook de volgende kosten:

 • alle kosten voor de notariële verkoopakte: ereloon, dossierkosten, registratierechten (1,50%) …
 • de schattingsvergoeding van 288 euro (bedrag in 2020).
 • de kosten van de afpaling en de opmeting en de administratieve kosten. Het totale bedrag van de afpaling, de opmeting en de administratieve kosten blijft beperkt tot maximaal 974 euro (bedrag in 2020).

Verplichtingen na de aankoop


Je bent na de aankoop van jouw huurwoning verplicht jouw woning twintig jaar te bewonen. Je mag jouw woning in die periode niet verkopen. De termijn van twintig jaar loopt vanaf het ogenblik waarop je jouw aankoopakte hebt ondertekend. De Molse Bouwmaatschappij heeft het recht jouw woning weer in te kopen, als je deze verplichtingen niet nakomt.

De prijs die we jou dan moeten betalen, is gelijk aan de som van:

 • de oorspronkelijk verkoopprijs
  Dit is de prijs die je betaalde voor de aankoop van jouw huurwoning. De oorspronkelijke verkoopprijs wordt geïndexeerd.
 • de gemaakte kosten van de koop
  Dit zijn de kosten die je maakte voor de aankoop van jouw huurwoning zoals de aktekosten, ereloon van de notaris, registratierechten … De gemaakte kosten worden geïndexeerd.
 • de kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden aan de woning
  Deze kosten zijn inbegrepen in de prijs die wij jouw betalen, als deze werken niet in strijd met de regelgeving (ruimtelijke ordening en stedenbouw) werden uitgevoerd. De kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden worden niet geïndexeerd.

De kosten van eventuele uitbreidingswerken aan de woning zijn niet inbegrepen in de prijs en worden dus niet terugbetaald. De wederinkoop van de woning gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken die op de woning zouden rusten.