Aankoop nieuwe sociale woning


Kom ik in aanmerking?


Niet iedereen kan een sociale woning of bouwgrond kopen. Je moet voldoen aan de voorwaarden.

Er zijn 3 belangrijke voorwaarden:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je inkomen is niet te hoog en niet te laag
 • Je hebt geen eigendom

Als je voldoet aan deze voorwaarden en je dat bewijst met de juiste documenten, dan kunnen we jou inschrijven in het register van jouw keuze.

Je bent 18 jaar of ouder

Je bent 18 jaar of ouder

Je inkomen is niet te hoog en niet te laag

Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en de ‘afzonderlijke belastbare inkomsten’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die je leest op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Voor we jouw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondsheidsindex.

 

Inkomensgrenzen

Je inkomen mag in 2020 niet lager zijn dan 9.725 euro, en mag niet hoger zijn dan:

Jouw gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens 2020
Alleenstaande zonder persoon ten laste 38.860 euro
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste 42.740 euro
Alle andere situaties:

Per persoon ten laste verhogen met:

58.284 euro

3.881 euro

 

Je hebt geen eigendom

Je kunt niet inschrijven als je niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. Je mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, in vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die je zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die jij of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.

Uitzonderingen

In de volgende gevallen is een uitzonderlijk mogelijk:

 • Je hebt je woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: je echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, je feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Je gaf je woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal: je echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, je feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Via schenking of erfenis kreeg jij of jouw gezinslid de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
 • Via schenking of erfenis kreeg jij of jouw gezinslid een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven.
 • Je woning of de woning van je gezinslid is overbewoond of onbewoonbaar verklaard of geadviseerd. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

Je woning of de woning van je gezinslid ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

Informeer je over deze uitzonderingen bij ons op kantoor of lees meer op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Hoe stel ik mij kandidaat?


Als je een sociale woning of bouwgrond wilt kopen, moet je ingeschreven zijn in het register in de gemeente waar je wil wonen. Dat is een lijst waar iedereen opstaat die graag een woning of bouwgrond wilt kopen.InschrijvingsregisterJe kan doorlopend inschrijven in onze registers. Ook als er nog geen concrete bouwplannen of gronden zijn in de gemeente van jouw voorkeur, kan je je inschrijven. Je mag in zoveel registers inschrijven als je wilt, ook in die van andere huisvestingsmaatschappijen. Per register betaal je 50 euro, die je nadien bij een aankoop terugkrijgt.

Per register waarin jij je inschrijft, krijg je een inschrijvingsbewijs met de vermelding van je inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum.

Minstens in de oneven jaren (2019, 2023, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet. Als je niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde, dan schrappen we jouw kandidatuur.

Jouw gezinssituatie

Je kan inschrijven als alleenstaande, samenwonende of gehuwde. Ben je nog getrouwd, maar ga je scheiden? Of ben je samenwonend maar ga je uit elkaar? Dan kan je individueel inschrijven. Jouw echtgenoot of partner mag de sociale woning of bouwgrond dan niet mee kopen en de woning niet mee bewonen.

Voor welke woningen kan ik me kandidaat stellen?

Nog aan te vullen

Hoe verloopt mijn inschrijving verder?

Je hebt alle voorwaarden gelezen. Je hebt ons het inschrijvingsformulier en alle nodige documenten bezorgd en het inschrijvingsgeld betaald. Dan ben je ingeschreven.

Wat gebeurt er nu?

 • Je krijgt van ons je inschrijvingsbewijs met daarop je inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
 • Je komt op het register van jouw keuze terecht. Waar je wilt wonen en de voorrangsregels bepalen hoelang je moet wachten.
 • Zodra een project klaar is voor verkoop in het register van je keuze, nemen wij met jou contact op.

 

Op welke plaats sta ik?

Plaatsnummer
Je stelde je bij je inschrijving kandidaat voor een sociale woning of bouwgrond in een bepaalde gemeente of deelgemeente. Nu moet je wachten, tot het jouw beurt is om een woning of bouwgrond van jouw keuze te kunnen kopen. Telkens als wij een woning of bouwgrond verkopen of als kandidaten met een gunstiger plaatsnummer geschrapt worden, schuif jij omhoog in het register, tot je bovenaan staat.

Hoe lang moet ik nog wachten?
Hoe lang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen. Wel kan je bij ons navragen wat je plaatsnummer is in het register waarvoor je bent ingeschreven.

Actualisatie van de wachtlijst
Minstens in de oneven jaren (2019, 2023, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet.

Krijg ik voorrang?


We verkopen de sociale woningen of bouwgronden in chronologische volgorde van inschrijving. Dit betekent dat de persoon die zich eerst inschreef, eerst een sociale woning of bouwgrond kan kopen.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In enkele specifieke situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je de voorrangsregels.

 1. Jij of één van je gezinsleden heeft een bepaalde handicap en de koopwoning is specifiek aangepast aan die handicap. Deze voorrang geldt alleen voor koopwoningen en niet voor bouwgronden.
 2. Je woont in een woning die onteigend wordt. Je kunt er dus niet blijven wonen.

Band met de gemeente

Je hebt ook altijd voorrang als je een voldoende lokale band hebt met de gemeente waarin de sociale woning of bouwgrond ligt.

Wat is een voldoende lokale band?

 • Je woont 6 jaar of langer onafgebroken in deze gemeente of een aangrenzende gemeente, die in ons werkgebied of het werkgebied van een andere sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen ligt.
 • Je werkt minstens halftijds in deze gemeente.
 • Je hebt een langdurige en zwaarwichtige maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met deze gemeente.

Verplichtingen na de aankoop


Je moet jouw woning na de aankoop twintig jaar bewonen. Deze termijn van twintig jaar start vanaf het moment waarop je jouw aankoopakte ondertekent. Je mag jouw woning tijdens die periode niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Het verbod om een zakelijk recht af te staan, houdt in dat je de woning bijvoorbeeld niet (geheel of gedeeltelijk) mag verkopen, schenken, in erfpacht geven, … Je mag de woning wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

Als je zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van twintig jaar, dan moet één van jouw erfgenamen de verplichtingen verder naleven. Dit geldt enkel voor de erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen (bijvoorbeeld: vruchtgebruik, volle eigendom).

Leef jij of een van jouw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kan de Molse Bouwmaatschappij een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de koopwoning opnieuw te kopen (wederinkoop).

Een schadevergoeding eisen
De Molse Bouwmaatschappij kan een schadevergoeding eisen. Het bedrag van deze vergoeding staat in de verkoopakte.

De woning wederinkopen
De Molse Bouwmaatschappij kan soms de woning wederinkopen. Wij kopen dan jouw woning terug. De voorwaarden staan vermeld in de verkoopakte.