Aankoop nieuwe sociale koopwoningen

Volgens het overdrachtenbesluit van de Vlaamse Regering d.d. 29/09/2006 zijn de registers voor sociale koopwoningen geopend. 
Er zijn 2 registers geopend voor gans ons werkgebied: Balen en Mol.  Onze maatschappij biedt momenteel twee projecten aan  o.a. het project “ Malou” te Balen en “Den Haver” in Mol.

De kandidaat-kopers van een sociale koopwoning worden per register chronologisch ingeschreven.  Bij de inschrijving krijgt elke kandidaat-koper in chronologische volgorde een inschrijvingsnummer per register toegekend.

Inschrijven is enkel mogelijk op de kantoren van de Molse Bouwmaatschappij tijdens de kantooruren.

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
 

Om zich te kunnen inschrijven moet de kandidaat koper op de inschrijvingsdatum meerderjarig zijn en moet hij voldoen aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden.

Een kandidaat-koper wordt als woonbehoeftig beschouwd als hij aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Op basis van het laatst bekende aanslagbiljet voor de personenbelasting  blijkt dat hij een inkomen heeft van minimaal 9.392 euro en maximaal:
  • 37.532 euro voor alleenstaanden;
  • 41.279 euro voor een alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste;
  • 56.292 euro voor alle anderen, verhoogd met 3.748 euro per persoon ten laste;
   • Persoon ten laste is:
    • Kind dat op de referentiedatum bij de kandidaat-koper gedomicilieerd is en dat voldoet aan een van volgende voorwaarden:
     • Het kind is minderjarig of er wordt voor het kind kinderbijslag of wezentoelage uitbetaald;
     • Na voorlegging van bewijzen wordt het kind door de minister als ten laste beschouwd.
    • Kind van de kandidaat-koper dat op de referentiedatum niet gedomicilieerd is bij de kandidaat-koper, maar er wel op regelmatige basis verblijft en voldoet aan een van volgende voorwaarden:
     • Het kind is minderjarig of er wordt voor het kind kinderbijslag of wezentoelage uitbetaald;
     • Na voorlegging van bewijzen wordt het kind door de minister als ten laste beschouwd.
    • Persoon die erkend is als ernstig gehandicapt, of erkend was op het ogenblik van pensionering.

Als het inkomen minder dan 9.392 EUR bedraagt wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen.  Het inkomen kan dan met alle mogelijke middelen worden aangetoond.

 • Hij of een van zijn gezinsleden heeft geen woning of een bouwgrond volledig (100%) of gedeeltelijk (bv. 50 %) in volle eigendom, of 100% in vruchtgebruik.
 • Hij is geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin hij een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht.

Wat met kandidaat-kopers voor wie een vordering tot echtscheiding is ingesteld?

 • De kandidaat-koper kan zich inschrijven als hij samen met zijn echtgeno(o)t(e) een woning of een perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom heeft. Als de kandidaat-koper bij de overschrijving van het echtscheidingsvonnis of –arrest in de registers van de burgerlijke stand die woning of dat perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom verwerft, wordt hij geschrapt uit het register.
 • De kandidaat-koper wordt bij de inschrijving als een alleenstaande beschouwd, die in voorkomend geval één of meerdere personen ten laste heeft.

De inschrijving is definitief na betaling van een inschrijvingsgeld van 50 euro per register.

 

SCHRAPPINGSGRONDEN UIT REGISTER(S)

De Molse Bouwmaatschappij gaat over tot schrapping van een kandidaat uit het register in volgende gevallen:

 • Als de kandidaat-koper een woning wordt toegewezen;
 • Als de kandidaat-koper daar schriftelijk om verzoekt;
 • Als, op het ogenblik dat een woning wordt aangeboden, blijkt dat de kandidaat-koper niet voldoet aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden;
 • Als bij de actualisering blijkt dat de kandidaat-koper niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde
 • Als de kandidaat-koper niet of niet op tijd antwoordt op de beveiligde zending, tenzij overmacht wordt aangetoond binnen een termijn van vijftien werkdagen na de betekening van de beveiligde zending.
 • Als de kandidaat-koper weigert om in te gaan op het aanbod van een woning die aan zijn keuze qua ligging en type en aantal slaapkamers beantwoordt, tenzij hij binnen een termijn van vijf werkdagen na de weigering daarvoor schriftelijk een gegronde reden aanvoert;
 • Als de kandidaat-koper werd ingeschreven ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, die hij te kwader trouw heeft afgelegd of gegeven;
 • Als de kandidaat-koper een aangeboden woning heeft aanvaard en nadien de woning toch niet wil kopen.

Het inschrijvingsgeld wordt alleen in de eerste vier van de hierboven gemelde gevallen terugbetaald.

VOORRANGSREGELS

Elke overdracht gebeurt bij voorrang aan de woonbehoeftige particuliere persoon die een woning wil aankopen en die beschikt over een voldoende band met de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.

Als verschillende woonbehoeftige particuliere personen een woning samen willen aankopen, moet minstens één van hen beschikken over een voldoende band met de gemeente.

Een woonbehoeftige particuliere persoon die een woning of kavel wil aankopen, beschikt over een voldoende band met de gemeente als hij voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

1° gedurende ten minste zes jaar onafgebroken gewoond hebben in de gemeente of in een aangrenzende gemeente, gelegen in het werkgebied van een sociale huisvestingsmaatschappij;
2° werkzaamheden verrichten in de gemeente, voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag nemen;
3° op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd.

Deze band met de gemeente dient op datum van toewijzing te bestaan.

 Bij de toewijzing wordt achtereenvolgens rekening gehouden met:

1° een kandidaat-koper die ingevolge een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van de SHM opnieuw moet worden gehuisvest;
2° een kandidaat-koper die zelf een bepaalde handicap heeft of van wie een gezinslid erdoor getroffen is, uitsluitend als de beschikbare woning aangepast is aan de huisvesting van een gezin waarvan een of meerdere leden getroffen zijn door een handicap;
3° een kandidaat-koper die een woning bewoont die hij moet ontruimen ingevolge een onteigeningsbesluit;
4° de chronologische volgorde van de per register toegekende inschrijvingsnummers.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de voorrang die de kandidaat-koper geniet op grond van het beschikken over een voldoende band met de gemeente voorrang geeft in elk van de voorrangen die in de alinea hierboven worden opgesomd.

Zo zal een kandidaat-koper met een handicap die een voldoende band met de gemeente heeft, eerder in aanmerking komen voor een aangepaste koopwoning dan een kandidaat-koper met een handicap die geen voldoende band heeft met de gemeente.

BEROEP

 • Een kandidaat-koper die ingeschreven is in het register op basis waarvan een toewijzing heeft plaatsgevonden, en die zich benadeeld acht door de toewijzing van een woning kan binnen 6 maanden na de datum van de betwiste toewijzing met een beveiligde zending beroep aantekenen bij de toezichthouder (Agentschap R.W.O inspectie, Afdeling Toezicht, Koning Albert II laan 19 bus 22, 1210 BRUSSEL).
 • De toezichthouder beoordeelt de ontvankelijkheid en bezorgt zijn advies over de gegrondheid van het ontvankelijk beroep binnen de  30 dagen aan MBM of VMSW.
 • De MBM of VMSW betekent de gemotiveerde beslissing van de Raad van Bestuur over de gegrondheid van het beroep binnen de 60 dagen na de beroepsbrief met een beveiligde zending aan de indiener en bezorgt op dezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder.
 • Als er binnen de 60 dagen na beroepsbrief geen beslissing wordt betekend, wordt het beroep als ontvankelijk en gegrond beschouwd.

De kandidaat-koper voor wie het beroep ontvankelijk en gegrond wordt bevonden, beschikt over een absoluut recht van voorrang met betrekking tot de toewijzing van de eerstvolgende beschikbare sociale koopwoning die vrijkomt en aan zijn keuze qua ligging, type en aantal slaapkamers beantwoordt.

VERPLICHTINGEN KOPER

 • Persoonlijke bewoning gedurende twintig jaar (datum akte)
 • Bij vervreemding/overdracht van een zakelijk recht of niet-persoonlijke bewoning - koper moet onze maatschappij op de hoogte brengen
 • Ontslagen van verplichting persoonlijke bewoning mits terugbetaling niet-afgeschreven overheidsinvestering en mits schriftelijke bevestiging SHM
  • Afwijking hierop kan wegens dwingende omstandigheden en mits melding aan agentschap Inspectie RWO.
 • Recht van wederinkoop bij niet naleving verbintenis 

 

U KAN ENKEL INGESCHREVEN WORDEN IN HET KANDIDATENREGISTER VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN, INDIEN VOLGENDE DOCUMENTEN ZIJN BIJGEVOEGD:

1. Verklaring op eer ter controle van de eigendomsvoorwaarden (op kantoor te ondertekenen)

2. Recent uittreksel "Samenstelling van Gezin" (bevolkingsdienst gemeente)

3. Recent uittreksel "Historiek van adressen" (bevolkingsdienst gemeente)

4. Kopie laatst bekende aanslagbiljet (zowel van de kandidaat-koper, partner, inwonende kinderen ouder dan 25 jaar en andere niet-verwante inwoners of inwonende ascendenten)

5. Inschrijvingsgeld: 50,00 EUR per register